VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: tiếp tục thực hiện cơ chế CT HĐQG về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và CT XTDLQG giai đoạn 2009 - 2010 từ đầu năm 2011 cho đến khi xây dựng xong cơ chế mới
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 613/BVHTTDL-KHTC ngày 8 tháng 3 năm 2011) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4851/BTC-TCDN ngày 14 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2270/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 4 năm 2011) về việc cho phép được tiếp tục thực hiện các cơ chế của Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và cơ chế của Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010 để giải ngân kinh phí hỗ trợ các Chương trình này năm 2011 cho đến khi có cơ chế mới thay thế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
1. Cho phép tiếp tục thực hiện các cơ chế của Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và cơ chế của Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010 để giải ngân kinh phí hỗ trợ các Chương trình này năm 2011 cho đến khi ban hành cơ chế mới như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ chương trình quốc gia chung phát triển du lịch cho giai đoạn 2011 - 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6783/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2010 và công văn số 7014/VPCP-KTTH ngày 4 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). 15
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ