VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3712/VPCP-QHQT
V/v các dự án thuộc Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc chậm thực hiện ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án thuộc Chương trình hợptác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch tại văn bản số 1830/TTg-QHQT ngày 31 tháng10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1830/TTg-QHQT ngày 31 tháng 10năm 2012 và số 1107/VPCP-QHQT ngày 05 tháng 02 năm 2013.

2. Chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam,Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơquan liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo trên, báo cáo kết quả lên Thủtướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn