BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3713/BTTTT-VP
V/v: Chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Các Sở Thông tin và Truyền thông

Để chuẩn bịTổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010, Bộ Thôngtin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức giao ban trực tuyến với các Sở Thông tinvà Truyền thông theo khu vực vào đầu tháng 12 năm 2009. Đề nghị các Sở Thôngtin và Truyền thông chuẩn bị nội dung sau:

1. Phục vụ giaoban trực tuyến:

Nêu những khókhăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương năm 2009; kiếnnghị, đề xuất. Nội dung trên gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 30/11/2009.

2. Phục vụ côngtác tổng kết (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2010):

Chuẩn bị báocáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2009 và dự kiến Chương trình công tác năm2010. Nội dung báo cáo ngắn gọn, tập trung đánh giá kết quả hoạt động lớn, nổibật; nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; các bài học kinh nghiệm; kiếnnghị, đề xuất; dự kiến Chương trình công tác năm 2010. Các số liệu thống kêtheo mẫu phụ lục kèm theo. Báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20/12/2009để tổng hợp.

Địa chỉ: Vănphòng Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại04.39434100- Fax 38263477

Email:[email protected]

Trân trọng cảmơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát