BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3714/BTP-BTTP
V/v lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: ..............................

Luật Trọng tài thương mại đã đượcQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thôngqua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để triển khai thihành Luật, Bộ Tư pháp được Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo Nghị định quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại.

Trong thời gian qua, Ban soạn thảovà Tổ biên tập đã tổ chức các cuộc họp nhằm thảo luận và thống nhất định hướngxây dựng Nghị định, tổ chức 02 cuộc Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về dự thảoNghị định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổ biên tập đã nghiên cứu, tiếp thuvà chỉnh lý dự thảo Nghị định.

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị địnhtrước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan,đơn vị tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định. Văn bản góp ý xin gửi vềBộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 58-60 Trần Phú, Hà Nội, qua thư điện tử:[email protected] trước ngày 30/10/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ đ/cNguyễn Thị Tú Anh, Vụ Bổ trợ tư pháp, ĐT: 04-38430950, 0989647552.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sựquan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để biết);
- Lưu: VT; Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên