BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thuế GTGT mặt hàng lá thuốc lá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Trả lời công văn số 811/HQHN-TXNK ngày 24/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) thực hiện năm 2013 của mặt hàng lá thuốc lá đã tách cọng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trước đây, căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1488/HQĐNa-TXNK ngày 24/7/2013, thì mặt hàng lá thuốc lá đã tách cọng, đã sấy bằng không khí nóng được xác định đã qua chế biến và trên mức sơ chế thông thường, nên Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4795/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2013 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện (đính kèm).
Việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng lá thuốc lá đã tách cọng phải căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ liên quan, do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn để áp dụng thuế GTGT mặt hàng lá thuốc lá đã tách cọng theo quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân