BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3714/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31380/CT-HTr ngày26/05/2015 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về xác định ngành nghề đối với việcbán Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (form C/O) của Văn phòng Bộ Công thương. V vn đ này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Thông tư số 37/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) quy định:

“Điều 1. Không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa(C/O) (các Mu A, D, E, S, AK, giy chứng nhận Kimberley và các loại C/O khác) đi với các sản phẩm xut khu.

Điều 2. Thông tư này áp dụng cho việc cấp giấy chứngnhận xuất xứ hàng hóa đối với các sảnphm xuất khu k từ ngày 01/03/2009...”.

Ngày 23/09/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 13479/BTC-TCT gửi Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kêkhai b sung và xử lý vi phạm vềthuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nộiđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung