BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3715/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Công ty cổ phần bia nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô
(Lô 22 Khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số186/2015.CVTDBECO ngày 14/05/2015 của Công ty CP bia nước giải khát Sài Gòn -Tây Đô kiến nghị về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 13 Thôngtư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chínhhướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một sốđiều theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

“Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b,2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nhưsau:

1. Bổ sung Khoản 2a, 2b,2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư s78/2014/TT-BTC nhưsau:

“2a...

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộngsản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đu tư xây dựng dởdang, trong năm 2009 dự án vn tiếp tục quá trình đầutư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điu kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời đim quyết định thực hiện đu tư mở rộng thì đượclựa chọn hưởng ưu đãi đối với phn thu nhập tăngthêm từ đu tư mở rộng theo quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật tại thời đim quyết định thực hiện đu tư mở rộng hoặc theoquy định của Luật s 32/2013/QH13 , Luật số 71/2014/QH13 và các vănbản hướng dn thi hành cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối vớidự án đầu tư mở rộng của Công ty, Bộ Tài chính đã có công văn số 1522/BTC-TCTngày 30/1/2015trả lời Công ty.

Theo trình bày của Công ty CP bia nướcgiải khát Sài Gòn - Tây Đô thì năm 2008 Hội đồng quản trị có Quyết định số54A/QĐ/HĐQT/2008 ngày 27/9/2008 đ thực hiện đầu tư mở rộnggiai đoạn 2 (nâng công suất của nhà máy từ 25 triệu lít/năm lên 40 triệu lít/năm). Đ nghị Cục Thuế và Công ty phối hợp với cơquan cấp phép có thẩm quyền xác nhận đối với dự án đầu tư mở rộng của Công tychỉ có Quyết định của Hội đồng quản trị thì đã đảm bảo cơ sở pháp lý hay chưatrên cơ sở đó áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN cho phù hp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Cần Thơ và Công ty CP bia nước giải khát Sài Gòn- Tây Đô được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Quý Trung