BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3716/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời Công văn số 163/CT-THDT ngày 11/8/2015 của CụcThuế thành phố Cần Thơ về việc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1980/BTC-TCT ngày 16/2/2012gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thựchiện chính sách về lệ phí trước bạ và Công văn số 1519/BTC-CST ngày 30/1/2015 vềviệc ban hành giá tính LPTB đối với tài sản nhập khẩu (có bản phôtô kèm theo).Theo đó, trường hợp xe ô tô bơm bê tông, hiệu ISUZU, loại XZJ5286THB37A củaCông tyCổ phần Phí Minh Đức không có trong bảng giá tính LPTB củaUBND thành phố Cần Thơ ban hành thì đề nghịCục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ hướng dẫn củaBộ Tài chính tại Công văn số 1980/BTC-TCT ngày 16/2/2012 và Công văn số1519/BTC-CST ngày 30/1/2015 báo cáo UBND thành phốCần Thơ chỉ đạo cơ quan chức năng banhành Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đối với loại xe ô tô này để Cơ quanThuế làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ