TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP TNHH Quốc tế DGL (Việt Nam)
Địa chỉ: 169/3 Nguyễn Đức Cảnh, KP Grand View, P. Tân Phong,Q. 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0303498754

Trả lời văn bản số 010316-DGL/CV ngày 21/03/2016 của Công tyvề lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT):

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theoquy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không(0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đểkhuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thìphải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ,biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịchvụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thutiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0...”

Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 vềhóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Sử dụng hóa đơn,chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mạitheo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghitên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàngkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật vềthuế GTGT....”

Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình bán hàng kèmtheo sản phẩm khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (đã có đăng kývới Sở công thương) thì khi xuất hàng hóa để khuyến mại Công ty lập hóađơn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thôngtư số 26/2015/TT-BTC nêu trên. Hàng hóa khuyến mại Công ty có thể lập chung 01hóa đơn cùng với hàng bán hoặc lập 2 hóa đơn: 01 hóa đơn cho hàng hóa bán, 01hóa đơn cho hàng hóa khuyến mại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga