VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3718/VPCP-QHQT
V/v bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi có thưởng cho Hợp doanh CLB quốc tế (Tân Thanh - Lạng Sơn)

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4181 BKH/QLDA ngày 10 tháng 7 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan. Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chưa xem xét bổ sung mục tiêu kinh doanh một số trò chơi có thưởng cho Hợp doanh Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế tại khu vực Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao