NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/NHCS-TCCB
“Về việc ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống NHCSXH”

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh (thành phố); Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Trưởng phòng (ban) chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

Để tiếp tục nâng cao năng lực và đào tạo tay nghề,giáo dục phẩm chất đạo đức cho số cán bộ mới được tuyển dụng và tiếp nhận từngành khác đến (trừ đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý) có đủ điều kiện làmviệc lâu dài tại NHCSXH; việc ký hợp đồng lao động sẽ được thực hiện như sau:

1. Ký hợp đồng lao động thử việc

Các thí sinh sau khi trúng tuyển qua các kỳ thituyển dụng cán bộ của NHCSXH, Tổng giám đốc giao Giám đốc chi nhánh ra quyếtđịnh tạm tuyển và ký hợp đồng lao động thử việc (thời gian thử việc thực hiệntheo quy định của Bộ luật lao động). Sau đó các thí sinh phải tham gia khóa đàotạo nghiệp vụ tập trung do Trung tâm Đào tạo tổ chức (nội dung đào tạo, thờigian, địa điểm do Trung tâm Đào tạo quy định).

2. Ký hợp đồng lao động có thời hạn

2.1. Ký hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm)

- Các học viên sau khi được Giám đốc Trung tâm Đàotạo cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu qua khóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo tổchức, được đơn vị, người sử dụng lao động nhận xét, đánh giá trong thời gianthử việc nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Giám đốc chi nhánh thực hiệnký Hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm).

- Đối với cán bộ tiếp nhận từ các ngành khác đến(ngoài hệ thống NHCSXH trừ các trường hợp cán bộ được tiếp nhận về giao nhiệmvụ Giám đốc, Phó Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ chi nhánh cấptỉnh, huyện): giao Giám đốc chi nhánh thực hiện ký hợp đồng lao động có thờihạn 01 năm và phải tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ tập trung do Trung tâm Đàotạo tổ chức và phải đạt yêu cầu qua kỳ thi của khóa học do Trung tâm Đào tạocấp.

2.2. Ký hợp đồng lao động có thời hạn (03 năm)

- Sau thời gian ký Hợp đồng lao động có thời hạn(01 năm), đơn vị và người sử dụng lao động phải có nhận xét, đánh giá kết quảlao động của cán bộ làm việc tại đơn vị mình, Trung tâm Đào tạo tổ chức thi sáthạch đạt yêu cầu (Phòng TCCB tại Hội sở chính sẽ có hướng dẫn về nhận xét đốivới cán bộ, Trung tâm Đào tạo hướng dẫn tổ chứcthi sát hạch) thì Giám đốc chi nhánh mới được ký Hợp đồng lao động có thời hạn(03 năm) tiếp theo.

2.3. Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Sau thời gian lao động (03 năm) các cán bộ đượctuyển dụng và tiếp nhận được nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn,có tư cách phẩm chất đạo đức (theo hướng dẫn của Phòng TCCB Hội sở chính) sẽđược ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Những trường hợp không thực hiện ký hợp đồnglao động có thời hạn và không xác định thời hạn

- Không thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn(01 năm) đối với cán bộ mới tuyển dụng chưa qua thời gian ký hợp đồng lao độngthử việc và chưa có giấy chứng nhận đã qua kỳ thi củakhóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo cấp.

- Không được ký hợp đồng lao động có thời hạn (03năm) đối với cán bộ mới tuyển dụng chưa qua thời gian ký hợp đồng 01 năm và kếtquả thi sát hạch sau (01 năm).

- Không thực hiện ký hợp đồng lao động không xácđịnh thời hạn đối với cán bộ tuyển dụng mới và tiếp nhận khi chưa qua thời gianký hợp đồng lao động có thời hạn (03 năm).

- Đối với các trường hợp đã hết thời gian ký hợpđồng lao động có thời hạn 01 năm, có giấy chứng nhận đã qua kỳ thi sát hạch củaTrung tâm Đào tạo cấp; nhưng trong thời gianký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm hoặc 03 năm không đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ được giao.

* Lưu ý:

- Việc ký hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm, 03năm) đối với cán bộ làm chuyên môn nghiệp vụ không ảnh hưởng đến cơ chế chi trảtiền lương và các chế độ khác đối với người lao động được thực hiện như chế độđối với cán bộ hợp đồng lao động khôngxác định thời hạn. Khác với hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ bảo vệ,lao công, tạp vụ như quy định hiện hành của NHCSXH.

- Trong thời gian ký hợp đồng có thời hạn (01 năm,03 năm) yêu cầu đơn vị, người sử dụng laođộng phải lưu giữ các hồ sơ, bằng cấp (bằng chính) tại NHCSXH. Người lao độngđơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải hoàn trả các chi phí đào tạo, chiphí tuyển dụng và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến người lao động.

- Tất cả các cán bộ dù là lao động ký hợp đồng laođộng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn đều phải ký cam kết theoVăn bản số 3517/NHCS-TCCB ngày 10/12/2008 của Tổng giám đốc về việc ký cam kếtthực hiện phòng chống vi phạm các tệ nạn xã hội và kỷ luật của ngành.

Trên đây là quy định một số vấn đề về quy trình kýhợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ ngành khác đến,yêu cầu Giám đốc chi nhánh triển khai thực hiện kể từ ngày 01/12/2008. Quátrình thực hiện nếu có vướng, đề nghị phản ánh vềHội sở chính (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTCNTT để truyền fastnet;
- Lưu TCCB, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Thị Hạnh