BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 3719/TCT-CS
V/v: Vướng mắc về thuế, hóa đơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.
Trả lời công văn số 2874/CT-KTr ngày 26/07/2011 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc vướng mắc về quản lý thuế, hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về điểm 3 công văn hỏi liên quan đến việc sử dụng hóa đơn nhưng chưa thông báo phát hành cho cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đang tổng hợp để có hướng dẫn chung trong thời gian tới.
2. Về điểm 4 công văn hỏi liên quan đến xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn:
Tại khoản 4, Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần.”
Tại khoản 2, Điều 37 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định:“Trường hợp vi phạm các quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34 mà dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt các hành vi đó theo quy định tại Luật Quản lý thuế.”
Trường hợp người nộp thuế vi phạm các quy định về hóa đơn dẫn đến khai sai, trốn thuế, gian lận thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?