VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/VPCP-V .I
V/v tích hợp các loại tem dán trên mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Xét văn bản số 81/HATAP ngày 25tháng 3 năm 2013 của Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nộivề việc tích hợp các loại tem dán trên mặt hàng rượu, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Công Thương nghiên cứu kiến nghị của Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thươnghiệu thành phố Hà Nội về việc tích hợp các loại tem dán trên các loại rượu nhậpkhẩu và sản xuất trong nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c)
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, các vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, V.I(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng