BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 371TCT/TS
V/v: Thời hạn nộp tờ khai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 34/CT-TH &DTngày 12/1/2005 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về thời hạn nộp tờ khai thu phí, lệphí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b, điểm 1, mục C, Phần IVThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy địnhpháp luật về phí và lệ phí quy định: “Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thựchiện kê khai phí, lệ phí từng tháng và nộp tờ khai cho cơ quan thuế nơi đăng kýthu phí, lệ phí trong5 ngày đầu của tháng tiếp theo để theo dõi, quảnlý”.

Do đó, thời hạn tổ chức, cá nhânthu phí, lệ phí phải nộp tờ khai thu phí, lệ phí của tháng là trong khoảng thờigian từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 của tháng tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS-TK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương