CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: Sè 372/CP-QHQT
V/v dự án thành lập Công ty TNHH Sài gòn Sports City

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá - Thông tin, Tài nguyên và Môi trường
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1063 BKH/VPTĐ ngày 26 tháng 2 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thực hiện Dự án thành lập Công ty TNHH Sài gòn Sports City theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Dự án thành lập Công ty TNHH Sài gòn Sports City (100% vốn nước ngoài) với mục tiêu xây dựng và khai thác kinh doanh khu Trung tâm huấn luyện và giải trí thể dục thể thao và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho Khu liên hiệp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, với các nội dung và phạm vi hoạt động cụ thể như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

3. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện dự án theo đúng qui hoạch phát triển của Thành phố đã được phê duyệt và các nội dung, phạm vi hoạt động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định chấp hành khi cấp phép, kể cả vấn đề sử dụng đất./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan