TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty CP Traphaco
Địa chỉ: Số 59 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100108656-013

Trả lời văn bản số 11/TB-CN ngày24/12/2014 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

“Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóngdấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị khôngký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vịcho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chứcvào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp Giám đốc Công ty có giấy ủyquyền cho các kế toán bán hàng ký, ghi rõ họ, tên tại tiêu thức “người viết hóađơn (ký, ghi rõ họ tên)” theo bản chụp hóa đơn số 0023001, ký hiệu:TR/14P, mẫusố: 01GTKT4/001 Công ty cung cấp và đóng dấu của Công ty vào phía trên bên tráicủa tờ hóa đơn, bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họtên) thì hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 3;
- Lưu: HC, TTHT.
8– 324920 (05/01/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga