BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 372/TCT-CS
V/v thuế chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Chấn Kiệt

Trả lời văn thư đề ngày 25/11/2008 của Công ty cổ phần ChấnKiệt về việc thuế chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11.1 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003quy định đơn vị tính sử dụng trong kế toán:

"Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là"đ", ký hiệu quốc tế là "VND"). Trong trường hợp nghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng ViệtNam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàngNhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật cóquy định khác, đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Namthì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng ViệtNam"

Căn cứ theo quy định trên, nếu Công ty cổ phần Chấn Kiệtđăng ký sử dụng USD để lập Báo cáo tài chính và ghi sổ kế toán do đó không phátsinh khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá trong việc chuyển nhượng vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Chấn Kiệt biết vàthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương