BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3720 TM/ĐT
V/v tạm nhập Container

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn T.D.C

Trả lời đề nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn T.D.C tại công văn số 02/CV-TDC ngày 05/9/2002 về việc tạm nhập container;

Căn cứ Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM ngày 10/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế thuê máy móc thiết bị của nước ngoài.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1.- Đồng ý Công ty Trách nhiệm hữu hạn T.D.C thuê của Công ty Vina OFFSHORE (Singapore) Pte... Ltd:

- 85 (tám mươi lăm) chiếc Container loại 6FT x 6FT x 8FT

- 13 (mười ba) chiếc Container loại 8FT x 12 FT x 4FT.

Đây là Container còn mới 100%, chưa qua sử dụng để về cho thuê lại trong nước. Trong thời gian thuê phải sử dụng đúng mục đích không được nhượng bán kinh doanh.

2. Hết hạn hợp đồng thuê (02 - hai trăm) phải tái xuất trả Công ty Vina OFFSHORE (Singapore) Pte., Ltd và báo cáo với Bộ Thương mại (Vụ Đầu tư).

Văn phòng này có hiệu lực đến 31/3/2003./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu