BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3722/TCT-PCCS
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Cục thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn 7895/CT-HT ngày 27/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội và 129/SONA ngày 02/8/2006 của Công ty cung ứng nhân lực và thương mại (SONA) phản ánh vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu lao động; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT "thuế suất 0% được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu" và tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

"Cơ sở kinh doanh hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở".

Tại điểm 1 mục II Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài quy định: "doanh nghiệp có giấy phép chỉ được giao nhiệm vụ xuất khẩu lao động cho không quá hai đơn vị trực thuộc có trụ sở trên địa bàn tỉnh (thành phố) khác nhau. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động xuất khẩu lao động của các đơn vị trực thuộc và chỉ doanh nghiệp mới thực hiện giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động". Căn cứ các quy định trên, dịch vụ xuất khẩu lao động mà Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA), có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, để được xem xét khấu trừ/ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ xuất khẩu lao động Chi nhánh Công ty phải đảm bảo đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại tiết d điểm 1 mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên. Đối với Hợp đồng ngoại Chi nhánh Công ty không được ký trực tiếp với đối tác nước ngoài (đối tác sử dụng lao động hoặc Công ty môi giới lao động) mà phải do Công ty SONA ký (theo quy định tại điểm 1 mục II Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 nêu trên) thì Chi nhánh Công ty phải xuất trình với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh bảng kê xác định số lượng lao động đã xuất khẩu theo Hợp đồng ký giữa chi nhánh với các cá nhân và phù hợp với Hợp đồng ngoại Công ty SONA ký với đối tác nước ngoài và bản cam kết của Công ty SONA chưa kê khai thuế GTGT đầu ra và khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với doanh thu xuất khẩu lao động mà Chi nhánh Công ty đã thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty SONA, Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cung ứng nhân lực và thương mại (SONA);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương