VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3723/VPCP-CX
V/v điều chỉnh Dự án và Tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 5 đoạn Cầu Chui - Cảng Chùa Vẽ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 2370/GTVT-KHĐT ngày 05 tháng 6 năm 2003 và số 3184/GTVT-KHĐT ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án và Tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 5 đoạn Cầu Chui - Cảng Chùa Vẽ.

Để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét quyết định, đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng có ý kiến bằng văn bản về các công văn nêu trên của Bộ Giao thông Vận tải và gửi về Văn phòng Chính phủ trướng ngày 10 tháng 8 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự