BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3724/BNN-TCCB
V/v đề nghị khen thưởng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Nội vụ

Căncứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Thôngtư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiếtthực hiện Luật Thi đua, khen thưởng;
Thực hiện Công văn số 3565/BNN-TH ngày 13/10/2010 của Bộ Nội vụ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xem xét tặng thưởngBằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho:

1. Đoàn Thanhniên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Đồng chí TrầnGia Long, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;

3. Đồng chí TrầnVăn Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty TNHH một thànhviên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.

Đã có thành tíchxuất sắc trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giaiđoạn 2003 - 2010.

Đề nghị Bộ Nộivụ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám