BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3726/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH KT TM An Phúc
(Địa chỉ: 15 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 71/CV-AP ngày11 tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH KT TM An Phúc về việc tạm nhập tái xuấtthiết bị y tế, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH KT TM AnPhúc được tạm nhập tái xuất 02 Máy in phim x-quang Model Drystar 5302, số seri:22167, 22174 theo hợp đồng cho mượn thiết bị số 016/AP-2013 ngày 01 tháng 04năm 2013 ký với Công ty Agfa Healthcare N.V (Bỉ).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng:Cảng Cát Lái, Cảng Tân Cảng.

3. Trong thời gian tạm nhập, trườnghợp sử dụng, vận hành thiết bị vì mục đích y tế, Công ty phải được sự đồng ýcủa Bộ Y tế.

4. Trường hợp nhập khẩu thiết bịvào Việt Nam, không tái xuất thì phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và phải thựchiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).tamvm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh