BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập điện thoại di động để sửa chữa

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Tin học Á Đông Vina
(Số 164 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số CV 04/2013TXTN-ADVN ngày 10tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH Tin học Á Đông Vina về việc tạm xuất tái nhậpđiện thoại di động để sửa chữa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Tin học Á Đông Vina được tạmxuất tái nhập 02 chiếc điện thoại di động MC5574 ra nước ngoài để sửa chữa theohợp đồng sửa chữa ký với Motorola Solutions Malaysia Pte. Ltd (Malaysia). Chitiết hàng hóa tạm xuất tái nhập như sau:

STT

Số Serie

Số IMEI

Số lượng

(Chiếc)

Hợp đồng sửa chữa

1

10152521403087

354001020734190

1

R13M-054

2

10139521400416

354001020681813

1

R13M-055

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tếTân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bị ra nước ngoài đểsửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Hàng hóa tạm xuất để sửa chữa phải có các thôngsố phù hợp với hàng hóa đã nhập khẩu (ký hiệu, số serie, IMEI (8 số đầutiên),…) và hàng hóa tái nhập sau khi sửa chữa phải có các thông số phù hợp vớihàng hóa đã tái xuất đi sửa chữa (ký hiệu, số serie, IMEI (8 số đầu tiên),…).

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).tamvm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh