BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 3727/TCT-CS
V/v: Giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014
Kính gửi: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
Trả lời công văn số 883/PLX-KD ngày 10/7/2014 của Tập đoàn xăng dầu Việt Namvề việc chính sách kinh doanh xăng sinh học E5, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với Xăng E5 RON92
- Tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định về căn cứ tính thuế như sau:
“1.3. Đối với hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hóa tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của hàng hóa tương ứng. Cách xác định như sau:

Số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch tính thuế
=
Số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho
x
Tỷ lệ phần trăm (%) xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp
Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật chế biến nhiên liệu hỗn hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (kể cả trường hợp có thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp), người nộp thuế tự tính toán, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch; Đồng thời có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về tỷ lệ phần trăm (%) xăng, dầu, mỡ nhờn có gốc hóa thạch chứa trong nhiên liệu hỗn hợp và nộp cùng với tờ khai thuế của tháng tiếp theo tháng bắt đầu có bán (hoặc có thay đổi tỷ lệ) nhiên liệu hỗn hợp”.
Căn cứquy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại công văn số 883/PLX-KD ngày 10/7/2014 nêu trên trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E5 RON 92, đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự tính toán, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường hàng tháng đối với xăng E5 RON 92 theo tỷ lệ ấn định pha trộn 5% ethanol và căn cứ tỷ lệ thực tế cuối năm thực hiện việcquyết toán với cơ quan thuế.
2. Về mức trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với Xăng E5 RON92
Về vấn đề này Bộ Tài chính đã có công văn số 16082/BTC-QLG ngày 26/11/2010 gửi Tổng công ty dầu Việt Nam trong đó nêu: “Mức trích Quỹ BOG hiện nay đối với xăng, dầu được quy định thống nhất 300 đồng/lít (kg) và Thương nhân đầu mối được sử dụng Quỹ BOG giữa các chủng loại xăng (xăng RON95, Xăng RON92, Xăng E5 ...) hay giữa các chủng loại dầu (dầu điêden 0,05S, dầu hỏa, dầu madút). Vì vậy, đối với giá xăng E5 hay giá các loại xăng sinh học khác, Thương nhân đều phải thực hiện việc trích lập Quỹ BOG và được sử dụng BOG như các chủng loại xăng, dầu khác theo đúng quy định hiện hành”.
Theo đó, trong khi chờ Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư hướng dẫn đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 16082/BTC-QLG nêu trên, việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG không phân biệt giữa các chủng loại xăng, trong đó có xăng E5 RON92.
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn xăng dầu Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Cục Quản lý giá (BTC);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn