BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3728/BVHTTDL-VP
V/v Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ I và Đại hội đại biểu ĐCSVN lần thứ XI

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh - thành.

Quyết tâm phấn đấu thực hiệnthắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, lập thànhtích thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI,Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố:

1) Tiếp tục đẩy mạnh phong tràothi đua yêu nước trong toàn ngành nhằm triển khai thực hiện thắng lợi 10 nhómnhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2010, với phương châm “Nâng cao chất lượnghiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích kỷ niệm 1000 năm ThăngLong-Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

2) Tổ chức các hoạt động vănhóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và các hình thức hoạt động phong phú kháctuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Ivà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại cơ quan, đơn vị, tiếnhành chỉnh trang cảnh quan trụ sở, cây xanh, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tạitrụ sở làm việc và trên địa bàn.

3) Kịp thời phát hiện, biểudương, tôn vinh các tập thể xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ,công chức, viên chức, người lao động để đề xuất khen thưởng, xây dựng và nhânrộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nướccủa Ngành tại cơ sở.

4) Ngay sau Đại hội thi đua yêunước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I, có kế hoạch quán triệt, triểnkhai các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, theo phương hướng,nội dung đã được Đại hội thông qua. Chú trọng nâng cao chất lượng của Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đuahiện có gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”.

5) Các cơ quan báo chí thuộc Bộmở các chuyên trang, chuyên mục với diện tích và thời lượng thích đáng để tuyêntruyền Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I vàĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cổ vũ các tập thể, cá nhân điểnhình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi trong toànNgành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và các chương trình,kế hoạch công tác đã đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (THTT.1). KA.120

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỜNG
Lê Khánh Hải