BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------------

Số: 3729/BCT-XNK
V/v: Tạm nhập tái xuất thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dược liệu TW2
(Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1547/DL2 -XNK ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 về việc xin tạm nhập tái xuất mặt hàng máy xét nghiệm miễn dịch, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty cổ phần Dược liệu TW2 được tạm nhập tái xuất 01 bộ máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Ci8200, mới 100% theo hợp đồng thuê máy số ZPV/003/2012 ngày 16 tháng 4 năm 2012 ký với Công ty Zuellig Pharma Pte. Ltd (Singapore).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Trường hợp tiêu thụ tại Việt Nam phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và phải thực hiện theo các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến 12 tháng 7 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên