BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3729/TCHQ-KTTT
V.v phân loại mã số bulông đinh vít

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Oriental Multiple VN.
(1/1C-QL 1A-ấp 3- Bình Hưng Hoà-Bình Chánh-Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 10/CV-GT ngày 2.01.2003 của Công ty TNHH Oriental Multiple VN về việc phân loại mã số mặt hàng bulông, đinh vít dạng chưa hoàn chỉnh, hoàn thiện mà công ty dự định nhập khẩu. Căn cứ vào ý kiến của Tổng cục thuế ngày 18.7.2003 Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/1/2/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên tắc 2a-nguyên tắc phân loại hàng hoá của Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 7.4.1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác hải quan thế giới thì:

Mặt hàng bulông, đinh vít dạng chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thiện nhưng đã có hình phác của thành phẩm thì thuộc nhóm 7318, trong đó:

- Loại có đường kính 2mm đến 16 mm, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Loại khác, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn