BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 373/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD  trạm BTS

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 481/UBND-KTTH ngày 24/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định xin ý kiến vềviệc quy định khoảng cách xây dựng trạm BTS loại 2. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo khoản 6 Mục I Thông tư liêntịch số 12/2007/TTLT /BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tinvà Truyền thông Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạmthu phát sóng thông tin di động ở các đô thị quy định : Các khu vực khi lắp đặtcác trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng bao gồm khu vực sân bay, khu vựcan ninh quốc phòng, khu vực trung tâm văn hoá, chính trị cần phải quản lý vềkiến trúc, cảnh quan đô thị.

Việc quy định khoảng cách giữacác trạm BTS loại 2 ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên còn căn cứ vào nhu cầusử dụng thực tế, tiêu chuẩn về viễn thông và địa hình lắp đặt các trạm này,không nhất thiết phải quy định khoảng cách cứng như đề xuất của Sở Xây dựng vàSở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh