CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 373/CP-QHQT
V/v Chuẩn bị cho phiên 6 đàm phán WTO

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,Tư pháp, Khoa học Công nghệ, Văn hoá Thông tin.
- Tổng cục Thống kê.
- Văn phòng UBQG về Hợp tác kinh tế Quốc tế.

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Uỷ Ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế kiêm trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, (công văn số 46/UB-VP ngày 24 tháng 3 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thương mại bàn thống nhất với các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc cung cấp Biểu thuế nhập khẩu 6 số hiện đang áp dụng cho WTO, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Yêu cầu Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê thực hiện việc cung cấp số liệu thống kê xuất nhập cho WTO như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 89/TB-VPCP ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ.

3. Yêu cầu Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quy chế làm việc của Đoàn đàm phán của Chính phủ (điều 2,4,9) và Quy chế làm việc của Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (Điều 2, 3) liên quan đến những việc kỹ thuật như cập nhật Chương trình hành động thực hiện Hiệp định về trị giá hải quan (CVA).

4. Giao Bộ trưởng Bộ Thương mại và Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ tích cực chỉ đạo Đoàn đàm phán Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Từ nay đến khi bắt đầu Phiên 6. Đoàn đàm phán cần thường xuyên họp để bàn các công việc liên quan tới nội dung đàm phán. Đặc biệt, đoàn cần rà soát lại nội dung và hình thức các tài liệu đã gửi cho WTO xem đã đúng yêu cầu của WTO chưa và ta cần bổ sung thêm những gì, bàn cách kịch bản đàm phán song phương và đa phương, tăng cường sự phối hợp, nhất trí giữa các thành viên đại diện của các Bộ, ngành trong Đoàn đàm phán Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, cần khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

5. Yêu cầu các Bộ, ngành tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công trách nhiệm trong việc chuẩn bị và tiến hành đàm phán gia nhập WTO theo đúng Quy chế làm việc của Đoàn đàm phán Chính phủ, Quy chế làm việc của uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế, để tranh thủ thời cơ nhằm đạt được mục tiêu gia nhập WTO chậm nhất vào đầu năm 2005./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan