TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/GSQL-GQ2
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụgiao nhận Lê Hòa
(Đ/c: 42 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM)

Trả lời công văn không số ngày 05/05/2013 của Công ty TNHHTM và DV giao nhận Lê Hòa về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia côngcho thương nhân nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về gia công lại sản phẩm: Công ty căn cứ quy định tại khoản2 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Điều 17Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về xuất khẩu sản phẩm gia công: Công ty căn cứ quy địnhtại Điều 15 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 để thực hiện.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Thông tư số 117/2011/TT-BTC Thông tư số 196/2012/TT-BTCngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính chính để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hảiquan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính