BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 373/LĐTBXH-PC
V/v Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Massage

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Long An

Trả lời Công văn số 2066/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 25 tháng 12 năm2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc cho ý kiến đểxử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực massage, tiếp viên kích dục cho kháchxảy ra tại Công ty TNHH ánh Dương, sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồsơ vụ việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc xử lý các hành vi vi phạm Pháp lệnh phòng, chống mạidâm là rất cần thiết, nhằm đáp ứng kịp thời cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạnxã hội trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên việc xử lý phải tuân thủ đúng trìnhtự, thủ tục và đảm bảo đầy đủ chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc,gửi kèm theo Công văn số 2066/SLĐTBXH-PCTNXH thì chưa đủ cơ sở để kết luận Côngty TNHH ánh Dương có hành vi vi phạm hành chính theo Điểm a, Khoản 1, Điều 20,Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

Vì vậy đề nghị Quý Sở chỉ đạo các cơ quan liên quan điềutra, xác minh để bổ sung, củng cố hồ sơ, nếu đủ cơ sở chứng minh rằng Lãnh đạoCông ty TNHH Đông Dương có sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thứckinh doanh, thì mới có thể xử lý theo Điểm a, Khoản 1, Điều 20, Nghị định số178/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh phòng, chống mại dâm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,đề nghị Quý Sở Long An nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San