BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 373/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà
(415 Hàn Thuyên - Nam Định)

Trả lời công văn số 092/CTD-XNK ngày 18/12/2008 của Công tycổ phần Dược phẩm Nam Hà về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với dự ánưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, theo trìnhbày, Công ty nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tưkhi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty đăng ký tờ khai theo loạihình kinh doanh và đã nộp thuế; vì vậy hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố địnhcủa Công ty không đủ điều kiện và đáp ứng quy định về thủ tục hồ sơ để đượcmiễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Dược phẩm NamHà được biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông