BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/TCT-CS
V/v Có ý kiến báo cáo.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6474/TTr-UBND ngày31/12/2014 của UBND tỉnhBến Tre về việc thuế GTGT đầu ra của phần chi phí đền bù, hỗ trợ người dân và lãi vay trong quá trình xâydựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883-Bình Đại-Bến Tre theo hình thức BT (UBND tỉnhcó gửi Cục Thuế công văn số6474/TTr-UBND).Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Để có đủ cơ sở trả lời UBND tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế đề ngh Cục Thuế tỉnh Bến Tre báo cáo rõ những nội dung sau:

- Cục Thuế báo cáo cụ thể về nội dung hợp đồng BT ký giữa UBND tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư và tình hình thựchiện dự án BT xây dựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883-Bình Đại-Bến Tre.

- Chi phí giải phóng mặt bằng được chi trả từ nguồn nào, do bên nào chi trả?

- Chi phí lãi vay được chi trả từ nguồn nào, do bên nào chi trả?

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà đầu tư: Về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầuvào? Kê khai doanh thu, thuế GTGT đầu ra như thế nào?

- Cục Thuế gửi kèm Hợp đồng BT ký giữa UBND tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư vàcác tài liệu liên quan.

- Nêu ý kiến đề xuất của Cục Thuế về nội dung UBND tỉnh có ý kiến. Ý kiến của Cục Thuế và các hồ sơ có liênquan gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 9/2/2015.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân