BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 373/TCT-CS
V/v hoàn trả tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 3 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 6517/CT-KTNB ngày 11/11/2008 của CụcThuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về hoàn trả tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại điểm 5, Mục III, phần A Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định: "5. Người đangsử dụng đất đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm giao đất,khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đểlàm nhà ở, để xây dựng công trình."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình được UBNDtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định giao đất nông nghiệp chuyển sang làm đất ởtrong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày 17/8/1994 (ngày Nghị định số 89/CPngày 17/8/1994 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính cóhiệu lực thi hành) và đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểmgiao đất theo Quyết định số 186/HĐBT ngày 31/5/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng (naylà Chính phủ). Năm 2003, hộ gia đình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo đúng quy địnhtại điều 31 Luật Khiếu nại, Tố cáo và Khoản 4 Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Khiếu nại tố cáo năm 2005.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra hồ sơ, tài liệu để xác định chínhsách thu tiền sử dụng đất tại thời điểm quyết định giao đất để xác định hộ đãnộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp vướng mắc khi áp dụng chínhsách tính thiếu tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Quyết định số186/HĐBT , đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạotính đủ tiền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương