VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 373/VPCP-KTN
V/v thiết lập và điều chỉnh đường hàng không

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (văn bản số 9071/BGTVT-VT ngày 24 tháng 12 năm 2009) về việc thiết lập vàđiều chỉnh đường hàng không, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý thiết lập 4 đường hàng khôngmới (đoạn đường hàng không Nà Sản – LADON – AKSAG; đoạn đường hàng không Nam Hà– VILAO – PAKSE; đường hàng không Cam Ranh – MESOX; đường hàng không Phù Cát –BUNTA) và điều chỉnh 4 đường hàng không (W2; A206; B468; M771) như đề nghị củaBộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ; các Vụ: QHQT, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý