BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3730/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu thanh thép.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0774/HQĐN ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan tỉnh Đồng hai về việc thuế suất của thanh thép được gia công dùng làm cấu kiện. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mặt hàng sắt, thép không hợp kim ở dạng que và thanh khác, mới chỉ được gia công ở mức luyện, cán nóng trừ loại thép dễ cắt tiện (thép chế tạo) thì thuộc nhóm 7214 và có thuế suất là 40% (bốn mươi phần trăm).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn