BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/BYT-AIDS
V/v triển khai lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Thực hiệnĐiều 19, Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật phòng, chng nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm min dịch mc phải người (HIV/AIDS). Bộ Y tế đề nghị đồng chílãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chốngAIDS và phòng, chống tệ nnma túy, mại dâm tỉnh/thành phốquan tâm tăng cường ch đạo lồng ghépcác hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ th:

1. Đưa các ch tiêu liên quanđến phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tùy theotình hình dịch thực tế tạiđịa phương, Ủy ban nhân dân tnh căn cvào các ch tiêu quốc gia đxác định các ch tiêu cụ th của địa phương mình. Các chỉ tiêu của quốc gia cụ thể như sau:

- Trên 60% người dân trong độ tuổi 15 đến 49 có hiu biết đầy đ về phòng, chngHIV/AIDS.

- Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy xuống dưới 15%, nhóm ngưi bán dâmdưới 5% và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới dưới 10%;

- Tn 65% người nhiễm HIV có nhu cu điều trị bằng thuốc ARV tiếp cận được thuốc ARV;

- Giảm t lệ nhim HIV ca trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV xuống dưới 5%.

- Trên 40% số người nghiện chích ma túy được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

2. Đảm bo nguồn lực để đạt các ch tiêu trên, bao gồm kinh phí, cơ sở vt chất, trangthiết bị và đội n cán bộ

3. Phân công rõ trách nhiệm củacác cơ quan, t chức, đơn vị liên quan. Có cơ chế điu phối, phối hợp chặt ch dưới sự ch đạocủa y ban nhân dân tỉnh.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá công tác phòng, chốngHIV/AIDS trên địa bàn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Phòng, chng HIV/AIDS. Bộ Y tế địa ch 135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Điệnthoại: 04.38460133. Fax: 04.3.8465732.

Trân trọngcảm ơn.

Nơi nhận:
- Theo danh sách:
-
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
-
Sở Y tế các tỉnh (để thực hiện);
-
Lưu: VT, AIDS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long