BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3731/TCHQ-KTTT
V/v xác định mã số

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Samryong Vina M-tek
(KCN Mỹ Phước, H. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/MST /2003 ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Công ty TNHH Samryong Vina M-tek về việc xác định mã số thuế cho nguyên liệu mà Công ty dự định nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do Công ty không cung cấp đầy đủ các yếu tố để xác định được tính chất của hàng hoá nên Tổng cục Hải quan có không đủ cơ sở để áp mã số cho mặt hàng mà Công ty định nhập khẩu.

Nếu hàng hoá nhập khẩu là thép hợp kim đã gia công nguội dùng để chế tạo bánh răng công nghiệp thì đề nghị Công ty tham khảo nhóm 7228 tại biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

Mã số cụ thể của hàng nhập khẩu phụ thuộc vào chính sách thuế thời điểm nhập khẩu, kết quả kiểm hoá hàng thực nhập, bộ hồ sơ lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn