B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH D.I.D ViệtNam.
(Địa chỉ:345 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)

Trlờicông văn số 0065/CV-DID /2015 ngày 30/3/2015 của Công ty TNHH D.I.D Việt Nam vềviệc xinhoàn thuế mặt hàng xích cam xemáy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Áp dụng thông báo kết quả xác định trước mã số:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều củaLuật quản thuế và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì: Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từngày Tng cục trưởng Tổng cục Hảiquan ký ban hành. Theo đó:

Trường hợp Công ty TNHH D.I.D Việt Nam căn cứThông báo số 7093/TB-TCHQ ngày 13/6/2014 về việc xác định trướcmã số để đ nghị cơ quan Hải quan giải quyết hoàn thuế nhập khẩu cho các mặt hàngxích cam động cơ xe máy nhập khẩutừ tháng01/2011 đến tháng 03/2014 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công- Cục Hải quan thành phố Hải Phònglà chưa đủ cơ sở pháp lý để quanHải quan xem xét, xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Thông báo xác định trước mã số7093/TB-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có hiệu lực tối đa là 03 nămkể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.

2. Vềviệc phân loại hàng hóa:

Căn cứ Danh mục hàng hóaxuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính, thì: Mặt hàng xích và các bộ phận rời của xích, bằngsắt hoặc thép thuộc nhóm 7315; theo cấu trúc nhóm 7315, phân nhóm một gạch, áp dụng cho hàng hóa có mô tả (-) Xích gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạngbản lề và các bộ phận của nó, chi tiết các mã số tại nhóm này như sau:

73.15

Xích và các bộ phận ri của xích, bằng sắt hoặc thép.

- Xích gồm nhiều mắt được ni bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó:

7315.11

- - Xích con lăn:

7315.11.10

- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

- - - Loại khác:

7315.11.91

- - - - Xích truyền, có độ dài mt xích từ 6 mm đến 32 mm

7315.11.99

- - - - Loại khác

7315.12

--Xích khác:

7315.12.10

- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

7315.12.90

- - - Loại khác

Theo đó, mặt hàng xích con lăn thuộc phân nhóm (--) 7315.11, “xích khác” thuộc phânnhóm (--) 7315.12.

Trường hợp, các lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH D.I.D Việt Nam đăng ký tờ khai hải quantừ tháng 11/2011 đến tháng 3/2014, do hàng hóađã thông quan, nên để có đủ cơ s xác định tên hàng, mô tả hàng hóa,mã s theo đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, xác định hàng hóa thuộc phân nhóm 7315.11 hay 7315.12, đề nghị Công ty TNHH D.I.D Việt Namliên hệ với Cục Hải quan thành phố HảiPhòng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyTNHH D.I.D Việt Nam đượcbiết./.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái