BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3732/TCHQ-KTTT
V/v phân loại dây thép dùng làm que hàn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2195/HQTP .NV ngày 3 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc áp mã số dây thép dùng làm que hàn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29 tháng 10 năm 2002 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5314/TCHQ-KTTT hướng dẫn hải quan thành phố Hồ Chí Minh việc phân loại dây sắt thép không hợp kim ở dạng cuộn và sắt thép không hợp kim ở dạng que và thanh dùng làm que hàn.

Qua tham khảo chú giải HS nhóm 7213, 7217 và chứng thư giám định của Trung tâm 3 tại công văn số 0240/KT3 -N1 ngày 4 tháng 4 năm 002 thì dây thép không hợp kim được tráng phủ đồng (không bọc chất nóng chảy) dùng để hàn thì thuộc nhóm 7217.

Yêu cầu Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bộ hồ sơ, kết quả kiểm hoá và chứng thư giám định của hàng hoá nhập khẩu, xác định chính xác tính chất của hàng hoá để áp mã số, tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn