B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3732/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HảiPhòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0065/CV-DID /2015 ngày 30/3/2015của Công ty TNHH D.I.D Việt Nam phản ánh về việcxin hoàn thuế mặt hàng xích cam động cơ xe máy nhập khẩu từ tháng 01/2011đến tháng 3/2014 tại Chi cục Hải quanQuản lý hàng Đầu tư Gia công- Cục Hải quanthành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lýthuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì: Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã sốcó hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kýban hành.

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trường hp, Công ty TNHH D.I.D Việt Nam căn cứ Thông báo số 7093/TB-TCHQ ngày13/6/2014 về việc xác định trước mã số để đề nghị cơ quan hải quan giải quyết hoàn thuế nhập khẩu cho cáclô hàng nêu trên là chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan xem xét, xử lýhoàn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, để có cơ sở xác định tính chính xác mã sốhàng hóa do doanh nghiệp khai báo và thựctế hàng hóa nhập khẩu đã thông quan, đảmbảo thống nhất phân loại hàng hóa,đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trên cơ sở chức năng và thẩm quyền quyđịnh, đối chiếu với các quy định hiện hành có liên quan chỉ đạo Chi cục Hảiquan Quản lý hàng Đầu tư Gia công phối hợp với Chi cục Kiểm tra sau thông quan,tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng của Công ty TNHH D.I.D ViệtNam (nếu đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra sau thông quan) để xác định tên hàng, môtả hàng hóa, mã số theo đúng quy định tạiDanh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Namvà Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hảiquan, cụ thể:

- Nếu mặt hàng được xác định là “xích xe mô tô- loại xích con lăn” thì thuộc mã số7315.11.10;

- Nếu mặt hàng được xác định là “xích xe mô tô - loại khác (trừ loại xíchcon lăn)” thì thuộc mã số 7315.12.10.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái