BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3733/TCHQ-KTTT
V/v Thuế nhập khẩu phao tròn cứu sinh

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động
(11 E Cát Linh- Đống Đa-Hà Nội).
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động có công văn số 230/TP-BHLĐ ngày 26/6/2003 gửi Tổng cục Hải quan, số 240/TP-BHLĐ ngày 18/7/2003 gửi Bộ Tài chính về việc xem xét thuế nhập khẩu phao tròn cứu sinh. Sau khi họp bàn thống nhất và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Kết luận phân tích phân loại số 3023/TCHQ /PTPLMB ngày 26/6/2003 của Trung tâm phân tích phân loại Miền Bắc về kết luận của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 29/7/2003;

Thì: Mặt hàng “Phao cứu sinh dạng hình tròn, có lớp vỏ ngoài làm bằng nhựa polyethylen,trong ruột là nhựa polyurethane xốp”, thuộc mã 8907,90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải phòng căn cứ Hồ sơ gốc, kết quả kiểm tra hàng thực nhập để xác định mã số thuế suất phù hợp, giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện thống nhất theo đúng quy định.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hỏa Ngọc Tâm