BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3734/TCHQ-CNTT &TK
V/v: thông báo thương nhân giải thể, ngừng hoạt động, trốn khỏi địa chỉ

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
- Cục ĐT CBL, Vụ KTTT XNK

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 đến ngày 30 tháng 6 năm 2002, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo của Hải quan các tỉnh, thành phố về các trường giải thể, ngừng hoạt động, bị tước giấy chứng nhận ĐKKD hoặc trốn khỏi địa chỉ đăng ký. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số thương nhân XNK thuộc diện ngừng hoạt động trong thời gian nêu trên bao gồm 104 đối tượng (Phục vụ kèm theo).

Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, thành phố và các Vụ, Cục liên quan của Tổng cục biết để theo dõi.

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình