BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----------------
Số: 3734/TCT-CS
V/v: Mất liên 2 hóa đơn đã lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.
Trả lời công văn số 2799/CT-HCQTTVAC ngày 12/8/2011 và công văn số 2373/CT-HCQTTVAC ngày 05/07/2011 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương nêu vướng mắc về việc xử lý đối với trường hợp tìm thấy liên 2 hóa đơn đã lập bị mất đã được cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ giải thích hóa đơn hết giá trị sử dụng như sau:
"Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)."
Tại Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ hướng dẫn huỷ hóa đơn như sau:
"2. Tổ chức, cá nhân có hóa đơn hết giá trị sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dừng sử dụng hóa đơn, ngày thông báo tìm lại được hóa đơn đã mất hoặc ngày thông báo hết giá trị sử dụng hóa đơn."
Tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua như sau:
"1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuếvà thanh toán vốn ngân sách."
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Cục Thuế nhận được báo cáo mất hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ và tờ trình tìm thấy hóa đơn của 2 đơn vị đó là Công ty TNHH Giầy Continuance Việt Nam (Cục Thuế nhận báo cáo mất hóa đơn ngày 27/01/2011 và ngày 15/03/2011 nhận được tờ trình v/v tìm thấy hóa đơn của Công ty); Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Dương (Cục Thuế nhận được báo cáo mất hóa đơn ngày 08/06/2011 và ngày 23/06/2011 nhận được thông báo tìm thấy hóa đơn đã mất của Công ty).

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

Căn cứ quy định trên, trường hợp người mua đã thông báo mất liên 2 hóa đơn đã lập với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; cơ quan thuế quản lý trực tiếp đã thông báo hóa đơn đó hết giá trị sử dụng thì người mua bị xử phạt hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ. Trường hợp người mua tìm lại được liên 2 hóa đơn đã lập sau khi cơ quan thuế đã thông báo mất thì người mua được sử dụng hóa đơn tìm lại được để kê khai thuế và vẫn bị xử phạt về hành vi làm mất hóa đơn liên 2 quy định tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, đồng thời cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện điều chỉnh lại thông báo mất hóa đơn.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC- BTC
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?