BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3735/TCT-CS
V/v ấn định thuế trong trường hợp hạch toán giá mua vào, bán ra không theo giá giao dịch trên thị trường.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Long An

Trảlời công văn số 1082/CT-KTT ngày 2/4/2008 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghịđược hướng dẫn việc ấn định thuế trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán giámua vào, bán ra không theo giá giao dịch trên thị trường, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

MụcXII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC đã hướng dẫn rõ về việc ấn định thuế đốivới người nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế.

Đềnghị Cục thuế tự tổ chức việc tham khảo thông tin, đối chiếu cơ sở dữ liệu củacác cơ sở kinh doanh có cùng ngành nghề, cùng mặt hàng, cùng quy mô với cơ sở kinhdoanh vi phạm phải ấn định thuế. Khi so sánh, Cục thuế tham khảo thông tin củacơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng quy mô trên địa bàn, trường hợp tại địabàn tỉnh không có cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng quy mô thì Cục thuếtham khảo thông tin của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng quy mô tại cácđịa bàn tỉnh lân cận …

Việcxử lý ấn định giá tính thuế được áp dụng đối với từng thời điểm người nộp thuếcó vi phạm về giá (hạch toán giá mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thôngthường trên thị trường), trường hợp người nộp thuế có vi phạm về giá trong cảniên độ kế toán thì Cục thuế được quyền ấn định giá, ấn định thuế cho cả niênđộ kế toán.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và đề nghị nghiên cứu kỹ luật quản lýthuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để giải quyết đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương