BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3736/TCT-KK
V/v Công ty đề nghị được tiếp tục khoán thuế cho chu kỳ 2010-2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giải trí Quốctế Lợi Lai

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 68/CV-LL đề ngày 03/5/2010 của Công ty Cổ phần Giải tríQuốc tế Lợi Lai với nội dung: sau hai giai đoạn được nộp thuế theo phương thứckhoán đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, đến ngày 31/12/2009 việcnộp thuế theo phương thức khoán giai đoạn 2 của Công ty đã kết thúc, Công ty đềnghị được tiếp tục thực hiện việc nộp thuế theo phương thức khoán cho giai đoạn2010 – 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty liêndoanh Hải Ninh Lợi Lai được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 501/GP do Ủy banNhà nước về Hợp tác và Đầu tư (Nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp ngày11/01/1993. Ngày 03/4/2008 Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp Giấy chứngnhận đầu tư số 221.032.000.113, xác nhận Công ty chuyển thành Công ty Cổ phầnGiải trí Quốc tế Lợi Lai. Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh trò chơi cóthưởng dành cho người nước ngoài từ tháng 10 năm 1999. Việc nộp thuế đối vớihoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng qua các giai đoạn như sau:

- Từ năm 1999đến năm 2001 Công ty nộp thuế trên doanh thu thực tế.

- Từ năm 2002đến hết năm 2005 Công ty nộp thuế theo phương thức khoán, quy định tại Quyếtđịnh số 1140/QĐ-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính.

- Từ năm 2006đến hết năm 2009 Công ty nộp thuế theo phương thức khoán, quy định tại Quyếtđịnh số 3851/QĐ-BTC ngày 24/11/2006 của Bộ Tài chính.

Từ năm 2010 Côngty đã thực hiện kê khai, nộp thuế trên doanh thu thực tế.

Việc Công ty đềnghị được tiếp tục thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán cho giai đoạn 2010– 2013 đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, Tổng cục Thuế ghi nhận,tập hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Trong khi chờhướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty thực hiện việc nộp thuế đối vớihoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng trên doanh thu thực tế.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải