BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3737/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần hợp tác kinh tế Mekong
(Số 01 ngõ 62 đường Chu Văn An, thành phố Vinh, Nghệ An)

Trả lời công văn số 16/MK ngày 27 tháng 3 năm 2013của Công ty Cổ phần hợp tác kinh tế Mekong về việc gia hạn thời hạn tạm nhậptái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiện các công văn số 11173/BCT-XNK ngày 20 tháng 11 năm 2012 và 12264/BCT-XNK ngày 19 tháng 12 năm2012 của Bộ Công Thương đến 30 tháng 9 năm 2013 để Công ty thực hiện các hợpđồng đã ký với khách hàng nước ngoài.

Các nội dung khác nêu tại các công văn trên của BộCông Thương không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh