BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3737/BQP-TM
V/v phương án thực hiện di dân tái định cư một số hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra khỏi Trường bắn QGKV1

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghiên cứubáo cáo số 34/BC- UBND ngày 16/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề xuấtphương án thực hiện di dân tái định cư một số hộ dân thôn Đèo Chữ, xã Phong Vân,huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra khỏi Trường bắn Quốc gia khu vực 1; Bộ Quốcphòng có ý kiến như sau:

1. Vấn đề trên,ngày 10/01/2013 Bộ Quốc phòng đã có công văn số 307/BQP-BTTM gửi Văn phòngChính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang và UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết các vấnđề có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại Trường bắnTB1. Tại công văn trên, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh BắcGiang và UBND tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thành dự án di dân, tái định cư, di chuyểntoàn bộ các hộ dân đang sinh sống, canh tác, sản xuất, trồng cây và toàn bộphần mộ chí ra khỏi đất Trường bắn; giải quyết những tồn tại vướng mắc liênquan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại Trường bắn TB1; bàn giao choQuân khu 1 quản lý, sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng.

2. Để đảm bảo choviệc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật, công tác sẵn sàngchiến đấu và chiến đấu của các đơn vị Quân đội và lực lượng vũ trang trên địabàn cũng như công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng tại Trường bắn TB1 đúngquy định của pháp luật hiện hành; ổn định dân sinh xã hội, đảm bảo an toàn chotính mạng của người dân, không để xẩy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn vàkhông làm ảnh hưởng đến Quy hoạch tổng thể, quy mô xây dựng Trung tâm Huấn luyệnQuân sự Quốc gia 1; Bộ Quốc phòng báo cáo và đề nghị Chính phủ chỉ đạo:

a) UBND tỉnh BắcGiang và UBND tỉnh Lạng Sơn kiên quyết thực hiện di dân tái định cư các hộ dânđang sinh sống, canh tác và sản xuất trong đất của Trường bắn TB1 (trong đó cómột số hộ dân thôn Đèo Chữ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) rakhỏi khu vực đất của Trường bắn TB1; bàn giao lại đất quốc phòng cho Quân khu 1quản lý, sử dụng để thực hiện việc Quy hoạch Trường bắn, hoàn thành nhiệm vụđược giao.

b) UBND tỉnh BắcGiang nghiên cứu tìm khu vực đất của địa phương phù hợp, đủ yếu tố quy hoạchdân cư để bố trí định canh, định cư cho các hộ dân phải di chuyển ra khỏiTrường bắn TB1 đảm bảo ổn định cuộc sống dân sinh lâu dài; Không sử dụng đấtquốc phòng đã thu hồi của các hộ dân để tái định cư, định canh.

3. Bộ Quốc phòngkhông đồng ý việc giao 51 ha đất quốc phòng thuộc khu vực xã Hồng Giang, huyệnLục Ngạn để bố trí định canh, định cư cho các hộ dân khu vực thôn Đèo Chũ, xãPhong Vân vì một số lý do sau:

a) Ảnh hưởng trựctiếp đến việc Quy hoạch xây dựng Trường bắn TB1.

b) Bố trí các hộdân định canh, định cư ngay vào khu vực đất quốc phòng hiện đang được quy hoạchthuộc Trường bắn TB1, sẽ hình thành khu dân cư nằm trong khu vực của Trường bắnnảy sinh mâu thuẫn với số dân vừa di dời khỏi khu vực trên và các vấn đề phứctạp khác (tranh chấp, lấn chiếm, khiếu kiện ...), không đảm bảo an toàn chotính mạng của người dân và ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Quốc phòng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Hữu Đức;
- BTTM;
- BTL Quân khu 1;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Các cục: Tác chiến, Quân huấn; KH&ĐT, Tài Chính, Doanh trại;
- Lưu: VT, NCTH; Th14.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ