TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3737/TXNK-PL V/v trả lời công văn 35/SCM-HN /2019 ngày 02/4/2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.(Tầng 35, Tòa nhà 72 tng, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường M Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 35/SCM-HN/2019 ngày 02/4/2019 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng về việc mã HS của màn hình hiển thị. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

1. Mã số 8528.52.00 dùng cho loại màn hình có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên.

2. Tại phiên họp 60 của Ủy ban HS đã thống nhất phân loại 03 loại màn hình màu và nội dung ý kiến phân loại được Ủy ban HS thông qua tại phiên 61. Đây là các ý kiến phân loại đối với các mặt hàng cụ thể (Hewlett Packard (HP) Pavilion 27cw IPS monitor, HP Pavilion 32 monitor, và HP LD5511 55-inch Large Format Display) và chỉ mang tính chất tham khảo.

3. Trường hợp Công ty phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì được thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 29 Luật Hải quan. Trường hợp có vướng mc đề nghị Công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) có ý kiến để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trịnh Mạc Linh