VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: thăm dò quặng chì, kẽm khu vực Khau Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1545/BTNMT-ĐCKS ngày 12 tháng 5 năm 2011) về việc thăm dò quặng chì, kẽm khu vực Khau Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò quặng chì - kẽm Khau Tinh, trên diện tích 80,907 ha, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò quặng chì kẽm tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép theo quy định hiện hành.
3. Việc cấp phép khai thác được xem xét sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến Khu bảo tồn thiên nhiên Tắc Kẻ - Bản Bung được phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cụ ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý